Participa en el bloc, comenta, coneix altres autors...

Condicions generals d'utilització del lloc web

El present avís i informació legals (en endavant, l’"Avís Legal") regula l'accés i l'ús del lloc web www.educacontic.es (en endavant "el lloc web"), del qual és titular red.es, entitat pública empresarial adscrita a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, amb domicili social a Madrid, Pza. Manuel Gómez Moreno s/n, Edificio Bronce, 28020 Madrid i NIF: Q-2891006-E, constituïda en virtut de l'art. 55 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social. La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del mateix (en endavant, l’"usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal publicat en el moment d'accés al lloc web. En conseqüència, es recomana a l'usuari que llija atentament aquest Avís Legal en el moment que accedisca al susdit lloc web, ja que l'Avís pot ser modificat en qualsevol moment, de conformitat amb el que estableix l'apartat 4 d’aquestes Condicions Generals. Únicament es permet l'accés a aquest lloc així com el seu ús amb fins lícits, ajustant-se en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable en cada moment, així com la moral, bons costums i ordre públic.

1. Règim de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts del lloc web

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe, estructura, disseny o codi font del lloc web, són propietat de red.es o de tercers, sense que puga entendre's que l'ús o accés de la web atribuïsca a l'usuari cap dret sobre les mateixes.

Així mateix, els continguts, l'estructura, disseny i codi font del lloc web són de titularitat de red.es i estan protegits per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual. En cap cas poden entendre's cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguen existir sobre dits continguts més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del lloc web. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o d'algun dels seus elements sense el consentiment previ per escrit de red.es. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d'aquest. Queda absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Red.es no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari. No obstant l'anterior, queden exclosos d'aquest règim aquells continguts llicenciats sota la llicència Creative Commons.

2. Protecció de dades de caràcter personal

A efectes del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, red.es informa l'usuari que l'entitat pública és responsable del fitxer de dades de caràcter personal generat amb dades subministrades voluntàriament pels participants dels congressos celebrats per l'entitat i usuaris del seu lloc web, la finalitat del qual és la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis a l'usuari, la gestió de la informació subministrada en sol·licituds d'ocupació i en convocatòries de procediments de licitació i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. Red.es, com a responsable dels fitxers, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals facilitades a aquests efectes dirigint-se per escrit, a l'Assessoria Jurídica de red.es a l’adreça següent: Edificio Bronce, Plaza Manuel Gómez Moreno s/n. 28020 Madrid, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acredite la seua identitat. De la mateixa manera, en l'utilització de les dades incloses al fitxer, red.es, es compromet a respectar la seua confidencialitat i a utilitzar-les únicament d'acord amb la finalitat especificada anteriorment. Red.es es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilite l'usuari a través dels serveis oferits al lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comunique com a conseqüència de l'ompliment dels formularis de registre corresponents. De la mateixa forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a red.es permanentment actualitzada de manera que responga, en cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a red.es o a tercers per la informació que facilite.

4. Modificacions

A fi de millorar les prestacions del lloc web, red.es es reserva el dret, en qualsevol moment, de forma unilateral i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web. Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquest avís legal d'ús.

5. Exclusió de responsabilitat

Red.es posa a la seua disposició la informació més precisa i correcta possible; no obstant, pot succeir que en alguns casos la informació continguda al lloc web no estiga completa o actualitzada, o depenga de llocs externs totalment independents i aliens al control de l'entitat i, per tant, fora de la seua responsabilitat. Red.es no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda en ell.

6. Responsabilitat per enllaços

El lloc web pot contenir enllaços amb pàgines web externes, pertanyents a tercers, el contingut del qual escapa al control de red.es. Per aquesta raó, red.es no assumeix cap responsabilitat per dits continguts externs que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre red.es i les persones o entitats titulars de aquests continguts o titulars dels llocs on es troben.

7. Copyright

Si considera que en algun dels documents publicats s'han vulnerat els seus drets de copyright, envie'ns per correu electrònic signat amb signatura electrònica reconeguda o per correu certificat amb justificant de recepció una declaració en què ens informe que ha trobat en "www.educacontic.es" material que creu que infringeix els seus drets de copyright. En la dita declaració haurà d'indicar-nos:

  • El títol del material i la URL completa de la seua pàgina de reproducció.
  • La forma en què amb aquest document s'infringeixen els seus drets de copyright.
  • La descripció, el tipus i els detalls del treball protegit per copyright sobre el qual posseeix els drets que creu que s'han infringit. Si aquesta informació es troba disponible a Internet, envie un enllaç.
  • Adreça de correu electrònic i la informació de contacte necessària per poder comunicar-nos amb vosté.
  • Autoritze'ns expressament per poder transmetre-li al participant al Congrés que ha enviat el material on creu que els seus drets es veuen infringits, les seues dades i la declaració perquè puga posar-se en contacte amb vosté i resoldre el cas directament.

Assegure's que el contingut que ha vist infringeix els seus drets de copyright. Si no està segur de quins són els seus drets o si s'han infringit, tinga en compte que l'ús d'aquest procediment per a realitzar una al·legació falsa o de mala fe relativa a una infracció de drets de copyright pot tenir conseqüències legals adverses. Si decideix enviar-nos una contranotificació, faça-ho a la mateixa adreça. Adreces a efectes de notificacions: Plaza de Manuel Gómez Moreno s/n 28020 - Madrid. info@educacontic.es

Red.es es limitarà a tramitar les declaracions que reunisquen els requisits enumerats en aquesta clàusula conforme s’especifica en la mateixa.

listen to us

enllaça’ns

Comunidad en Procomún